Türklerin İslamiyet’i kabulü ile birlikte yönetim alanındaki değişiklikler nelerdir? Sosyal Bilgiler

Türklerin İslamiyet’i kabulü ile birlikte yönetim alanında da bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler şunlardır:

 İslam öncesinde görülen kurultay, divan adı verilen bir meclise dönüştü.

 Hükümdarlar halife tarafından onaylanmaya başlandı.

 Halife adına hutbe okutulmaya başlandı.

 Paraların üzerine halifenin ismi yazıldı.

 Hükümdarlar İslami isim ve unvanlar aldılar.

 İlk Türk-İslam devletlerinde yöneticilerin kendi adlarına hutbe okutmaları bağımsızlığın bir göstergesi olarak kabul edildi. Bu anlayış sonraki Türk-İslam devletlerinde de devam etti.

 Bağımsızlığına son derece düşkün olan Türkler, İslam öncesi dönemde cihan hâkimiyeti düşüncesine sahip idi. Bu düşünce, İslamiyet’in kabul edilmesinden sonra cihat anlayışı ile yaşamaya devam etti. Karahanlıların, Gaznelilerin ve Selçukluların gayrimüslimlerle mücadelesinde bu anlayış etkili oldu.

 Yerleşik hayatın yaygınlaşmasıyla birlikte köylerde tarım ve hayvancılık, şehirlerde el sanatları ve ticaret gelişti. Daha önce Birlikte Daha Güçlüyüz başlığı altında gördüğümüz sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal yardımlaşma kurumlarının temeli olan vakıflar açılmıştır.

Karahanlılar Dönemi’nde kültürel alanda önemli çalışmalar olmuştur. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânü lugāti’t-Türk adlı eserleri bu döneme aittir.

Etiketler:         

Bir Yorum Bırakın