Kategorilenmemiş
 1. Kürenin hacmini (V= 4.Pi.r/3) hesaplayan programı yazınız.
 2. 1000 Alman Markı’nın kaç lira olduğunu hesaplayan programı yazınız.
 3. Bir hafta, bir ay ve bir yılın kaç saniye olduğunu hesaplayan programı yazınız.
 4. Bir öğrencinin 1. Yazılı, 2.yazılı ve sözlü notlarının ortalamasını hesaplayan programı yazınız.
 5. 1 ‘den N ‘e kadar sayıları toplayan programı Gaus formülünü kullanarak yazınız.((n+1)»n/2)
 6. Bir dik üçgende Hipotenüsü hesaplayan programı yazınız.
 7. Boylamları verilen iki kentten birinde zaman belliyken diğerindeki zamanı bulan programı yaz
 8. Heron’un X=(A+B+C)/2 ve S= (X(X – A)(X- B)(X – C)) formüllerini kullanarak bir çeşitkenar üçgenin alanını hesaplayan programı yazınız.
 9. Bir odanın dikdörtgen şeklindeki yüzlerinin alanlarının toplamını bulan programı yazınız.   

  IF komutu

   

 10. Vergi iadesini hesaplayan programı yazınız. ( Emekli aylığı alanlar için: 0-180 milyon arası %10, 180-360 milyon arası %20, 360-600 milyon arası %12, 600 milyon üzeri % 5)
 11. Üç kenarı girilen bir üçgenin eşkenar-çeşitkenar-ikiz kenar olup olmadığını bulan programı yazınız.
 12. İki sayının Ortak Bölenlerinin En Büyüğünü (OBEB) ve Ortak Katlarının En Küçüğünü (OKEK=A’B/OBEB) bulan programı yazınız.
 13. Üç sayının en küçüğünü bulan programı yazınız.
 14. 4 işlem yapan basit bir hesap makinası programı yazınız.
 15. Bir sayının tek mi çift mi olduğunu bulan programı yazınız.
 16. y=x2+ax+c denklemin köklerini bulan programı yazınız.
 17.  

  Döngüler (for, while, …)

   

   

 18. 1 ‘den N ‘e kadar sayıları toplayan programı FOR kullanarak yazınız.
 19. N sayısının faktöriyelini bulan programı yazınız
 20. Bir X sayısının N’inci dereceden üssünü bulan programı yazınız.
 21. Not ortalamaları verilen N sayıda öğrenciden 0(0-24), 1(25-44), 2(45-54), 3(55-69), 4(70-84),
  5 (85-100) alanların sayısını bulan programı yazınız.
 22. 1 ‘den N’e kadar sayıların karelerini toplayan programı FOR kullanarak yazınız.
 23. Ekrana ASCII değerleri yazan programı yazınız.
 24. 0 ile N arasındaki asal sayıları bulan programı yazınız.
 25. Ekrana istenen büyüklükle çerçeve çizen programı yazınız.
 26. 1 ‘den N ‘e kadar sayıların tek sayıların karelerinin toplamı bulan programı yazınız.
 27. Bir satranç tahtasının 1. karesine 1 buğday, 2 karesine 1. karenin 2 katı buğday, 3.karesine 2.karenin 2 katı buğday konuluyor. Sonuncu kareye kaç buğday konulduğunu bulan programı yazınız.
 28. F=C*9/5 veya C=(F-32)«5/9 K=C+273 olduğuna göre C, F, K değerlerini bir tablo üzerinde gösteren programı yazınız. (0-100 0C arası- artım: 10)
 29. 1 den N’e kadar sayılardan 7’e, 5’e ve 3’e tam bölünebilen sayılan ekranda görüntüleyen programı yazınız.
 30. Y = A!* B! formülünün sonucunu bulan programı yazınız.
 31. Bir bakteri cinsi her 4 dakikada bir ikiye bölünerek çoğalmaktadır. Başlangıçta bir bakteri olduğunu kabul ederek bir saat sonra oluşacak bakteri sayısını bulunuz.
 32. Normal olarak bir insanın günde 8 saat uyuduğunu varsayarak ekrandan yaşı girilecek bir kişinin toplam kaç saat/gün/ay/yılını uykuda geçirdiğini bulan programı yazınız.
 33. Verilen 10 tabanlı bir sayıyı istenilen tabana dönüştüren programı yazınız.
 34. Bir kuyudan kepçe ile kömür çıkarılmakladır. Fakat, kepçenin kapasitesinin %4’ü her bir metre yukarı çıkışta aşağıya dökülmekledir. Yükseklik ve kepçe kapasitesi dışarıdan girilerek; a. kaç kilogram kömürün yeryüzüne çıkarıldığı b. Verimin % kaç olduğunu hesaplayan programlan yazınız.
 35. Sin(x), Cos(x), Tan(x) ve Cotg(x) değerlerini hesaplayan programı yazınız (1 .,89’a kadar 5 ‘er artımlı olarak).
 36. 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 +… son iki sayı arasındaki fark 1000 olduğunda son ve bir önceki sayıyı yazdıran programı yazınız.
 37. 0+1+1+2+3+5+8+13+21+34+… serisinin (Fibanocci serisi)
  a) İlk yirmi elemanını yazdıran
  b) Son iki eleman arasındaki fark 120 veya daha fazla büyük olduğunda son iki elemanı ekrana yazdıran programı yazınız.
 38. Sinüs fonksiyonu serisi Sin (x) = x – x3/3! + x5/5! +.. şeklindedir. Bundan yararlanarak 0 dereceden 180 dereceye kadar açıların 10’lik aralarla sinüslerini hesaplayan programı yazınız.
 39. Cosinüs fonksiyonu serisi Cos (x) = 1 – x2/2! + x4/4! +.. şeklindedir. Bundan yararlanarak 0 dereceden 180 dereceye kadar açıların 10’lik aralarla sinüslerini hesaplayan programı yazınız.
 40. Cosinüs hiperbolik fonksiyonu serisi CH(x) = 1 + x2/2! + x4/4! +..
 41. Pi = 4 -4/3 + 4/5 – 4/7 + 4/9 – 4/22 + 4/23… olduğuna göre programı yazınız.
 42. ex = 1+ x/1! +x2/2! + x3/3! + …
 43. t = 1 + 22 + 32 + 42 + 52 +…
 44. Basamaklarının küplerinin toplamı kendisine eşit olan sayıları yazdıran programı yazınız.
 45. Şubat 29 çeken yılları (artık yıl) bulan programı yazınız.
 46. Bir kuleden atılan bir cismin kaç saniye sonra düşeceğini hesaplayan programı yazınız.
 47. Z=(X^+Y2) / X + Y fonksiyonunun x=1,2,3,4 ve için z yi hesaplayıp ekrana yazdıran programı yazınız.
 48. Yıllık % 30 faizle bankaya yatırılan paranın kaç yıl sonra 10 katına çıkacağını hesaplayan programı yazınız. a=p(1-r)^n = paranın bankada kalma süresi, r = Faiz oranı, P= Bankaya yatırılan para miktarı
 49. Girilen satır sayısı kadar ekrana sayıları yazan programı yazınız. 1
  1 2
  1 2 3
  1 2 3 4
 50. 1 2 3 4 5 gibi
 51. İsteğe bağlı sayıda öğrencinin vize ve final notlarını bir matrise alarak;a) Geçme notunu hesaplayan (Geçme notu= 0.30*vize notu+0.70*final notu)

 52. b) Kaç kişinin geçtiğini hesaplayan

  c) Geçen ve kalanların yüzdesini alan programı yazınız.
 53. Romalı problemi: Roma’da Kral 21 kişinin öldürülmesine karar veriyor. Cellat fazla yorulmamak için öldürülecek olanları çember biçiminde diziyor. Herkesin eline bir balta veriyor. Öldürme kuralı olarak da 2. Kişi 3. Kişiyi öldürüyor. 5. Kişi 6. Kişiyi öldürüyor. Yani 2 kişi atlayıp 3 kişi öldürülüyor. Bu son iki kişi kalana kadar sürüyor. Son kalan iki kişi serbest bırakılacaktır. Serbest bırakılan kişilerin hangi numaralar olduğunu bulan programı yazınız.
 54.  

  Diziler

   

   

 55. Bir sayının asal olup olmadığını araştıran programı yazınız.
 56. Şifre programı yazınız.
 57. Dışarıdan girilen n tane sayının ortalamasını bulan programı yazınız.
 58. Bir dizide N adet pozitif tamsayı bulunmaktadır. Bu tamsayıların bir basamaklı, iki basamaklı, ûç basamaklı olanlarının kaçar adet olduğunu bulan programı yazınız.
 59. N elemanlı bir dizinin elemanlarının ortalamasını bulan programı yazınız.
 60. N elemanlı bir dizinin elemanlarının ortalamadan büyük elemanlarını ekrana yazan programı yazınız.
 61. N elemanlı bir dizinin elemanlarının ortalamadan küçük elemanlarını ekrana yazan programı yazınız.
 62. N elemanlı bir dizinin elemanlarından en büyük sayıyı bulan programı yazınız.
 63. N elemanlı bir dizinin elemanlarından en küçük sayıyı bulan programı yazınız.
 64. N elemanlı bir dizinin elemanlarından a sayısından büyük b sayısından küçük elemanlarını bulan programı yazınız.
 65. N elemanlı bir tamsayılar dizisinde çift değerli dizi elemanlarını başa, tek değerli dizi elemanlarını sona atan programı yazınız.
 66. N elemanlı bir sayı dizisinde dizi elemanlarını sondan başa gelecek şekilde düzenleyen programı yazınız.
 67. N elemanlı bir sayı dizisi verildiğine göre bu dizinin ardışık elemanlarının arasındaki en büyük farkı ve yerini saptayan programı yazınız.
 68. N elemanlı bir dizide aranan sayıyı ve yerini bulan programı yazınız.
 69. N elemanlı bir dizide aranan sayıyı bulduktan sonra bunu başka bir sayı ile değiştiren programı yazınız.
 70. N elemanlı bir dizide aranan sayıyı bulduktan sonra, eğer bu sayı tekrarlanan eleman ise hepsini veya tercih edileni, başka bir sayı ile değiştiren programı yazınız.
 71. N elemanlı bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralayan programı yazınız.
 72. N elemanlı bir dizinin elemanlarından negatif olanları bir diziye, pozitif olanları başka bir diziye atayan ve bu dizileri de ekranda gösteren programı yazınız.
 73. Matrisler

   

 74. İki matrisin toplamını veren programı yazınız.
 75. İki matrisin çarpımını bulan programı yazınız
 76. 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin bildiği yabancı dil ve cinsiyetini bir matrise yazdırarak, İngilizce bilen kızların sayısı ile Fransızca bilen erkeklerin sayısını veren programı yazınız.
 77. N*N boyutlu bir matriste elemanlar dışardan giriliyor. Bu matrisin elemanları arasında simetrik olanların yerlerini bulup ekrana yazdıran programı yazınız.
 78. Çarpım tablosunu ekrana yazdıran programı yazınız.
 79. Bir matrisin transpozesini hesaplayan programı yazınız.
 80.  

  Fonksiyonlar

   

   

 81. m sayısının n li kombinasyonunu hesaplayan programı yazınız. (m! /(n!(m-n)!)
 82. Girilen sayıyı yazıyla yazan programı yazınız.
 83.  

  String

   

  1. Girilen sözcüğü ters yazan programı yazınız.
  2. Girilen sözcüğün tersi ile aynı olup olmadığını bulan programı yazınız.
  3. Bir metinde geçen harflerin sayısını veren programı yazınız.
  4. Bir metinde nokta işareti girilene kadar boşlukları sayan programı yazınız.
  5. Büyük harfleri küçük harflere çeviren programı yazınız.

  Sıralama

   

   

  1. İkili arama yöntemi(binary search) ‘nin programını yazınız.
  2. Adres Atlamalı Lineer Sort’un programını yazınız.
  3. Saymalı sıralamanın programını yazınız.
  4. Baloncuk sıralama

  Diğer

   

   

  1. (2X+5Y)3 fonksiyonunun binom açılımını yazan programı yazınız.
  2. Herhangi bir yılın verilen gününün ismini bulan programı yazınız.
  3. Üçüncü dereceden denklemin köklerini hesaplayan programı yazınız.
  4. Pascal üçgenini ekrana yazdıran programı yazınız.
  5. 11 2 11 3 3 1

   1 4 6 4 1

   1 5 10 10 5 1

    

  6. Yılı girdiğinizde ekrana o yıla ait takvimi getiren programı yazınız.
  7. Fibanocci dizisi elemanlarından asal olanları (1 ile 10000 arasındakilerden) ekrana yazdıran programı yazınız.

Bir Yorum Bırakın