İletişim

Tüm ailelerin, hem aile bütünlüğünü korumak ve ailenin ve üyelerinin gereksinimlerini karşılamak, hem de toplum beklentilerini karşılamak üzere fiziksel (dengeli beslenme, barınma, giyinme, tehlikelere karşı korunma, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıklardan korunma gibi); duygusal (duygusal gereksinimlerin karşılanması gibi) ve sosyal (sosyal birlikteliğin, üyelerin benlik saygısının, sağlanması, yaratıcılık ve insiyatifin desteklenmesi gibi) belli işlevleri vardır. Aile bireyin sosyalleştiği, kişilik ve otokontrolün geliştiği ilk sosyal sistemdir. Tüm aile yapılarında geçerli başlıca altı işlev şöyle sıralanabilir:

1-Sevgi temelli bir duygusal ortam oluşturma:

Eşlerarası ebeveynler – çocuklar arası, kardeşler arası ve diğer tüm aile bireyleri arasında

2-Bireysel güvenlik ve onaylanmanın sağlanması:

Aile üyelerinin kendi doğal gelişimleri içinde gelişmelerine izin veren dengeli bir ev ortamı oluşturma

3-Doyum ve amaç birliği sağlama:

Aile üyeleri doyumlu aktiviteler doğrultusunda birbirleri ile yaşamaktan hoşnut olur.

4-Sürekli bir birliktelik sağlama

5-Sosyal yer ve sosyalleşmeyi sağlama:

Aile, bir kuşaktan diğerine kültürün taşınmasını sağlar ve aile üyelerini sosyal hiyerarşi içindeki kendi yerlerine hazırlar.

6-Kontrol sağlama ve doğruları öğrenme:

Üyeler, önce aile içinde insan topluluklarındaki kuralları, hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları öğrenir.

Bu işlevlere ek olarak, ailenin diğer bir temel işlevi de aile üyelerinin sağlığını korumak ve hastalıklar sırasında destekleyici bakımı sağlamaktır. Aile, üyelerinin bireysel sağlığına; biyofiziksel ve psikososyal gelişimlerini destekleyerek katkıda bulunur. Sağlık kavramlarının gelişimi ve sağlık alışkanlıklarının kazanılması önce aile içinde olur. Sosyal bir birim olarak aile, üyelerinin sağlık – hastalık davranışları doğrultusunda gösterilen ve öğretilen, sağlık ve hastalıkla ilgili değerler, inançlar ve tutumları geliştirir. Aynı zamanda gelecek kuşaklara sağlıkla ilgili kültürel özelliklerin aktarılmasında başlıca kaynak olarak işlev görür. Aile yoluyla üyeler, genel toplumun sağlık – hastalıkla ilgili inanç ve uygulamalarını öğrenirler.

Ailenin sağlık bakımı sorumluluklarını nasıl yürüteceği ve bu konudaki becerileri, aile yapısı, sosyoekonomik statü, etnik grup gibi faktörlerden etkilenir.

Her ailede farklı düzeyde olmak üzere sağlıkla ilgili işlevler şunlardır:

Yeterli besin, barınma ve giyinme gereksinimini sağlamak
Sağlıklı bir fiziksel ev ortamı sağlamak
Sağlıklı bir psikososyal ev ortamı sağlamak
Kişisel hijyen için gerekli kaynakları sağlamak
Manevi gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak
Sağlıklı eğitim
Sağlığın geliştirilmesi (beslenme, egzersiz gibi) olanaklarını sağlamak
Sağlık – hastalık konusunda kararlar verme
Gelişimsel aksaklıkları tanımlamak
Sağlıkta bozulmaları tanımlamak
Sağlığın korunması ve hastalıklar sırasında hizmetlerden yararlanma
İlk yardım
Önerilen ilaçların düzenli kullanımını sağlamak
Akut yada kronik hastalıklarda bakım
Rehabilitasyon (Esenlendirme)
Toplum sağlığına katılım

Aileleri bu işlevleri yürütmeleri için desteklenir, onları güçlendirerek yürütmelerinde katkı sağlar ve gerektiğinde kendisi doğrudan girişimlerde bulunulur.

Bir Yorum Bırakın