Programlama Soruları

Hesaplama-Atama

 1. Kürenin hacmini (V= 4.Pi.r/3) hesaplayan programı yazınız.
 2. 1000 Alman Markı’nın kaç lira olduğunu hesaplayan programı yazınız.
 3. Bir hafta, bir ay ve bir yılın kaç saniye olduğunu hesaplayan programı yazınız.
 4. Bir öğrencinin 1. Yazılı, 2.yazılı ve sözlü notlarının ortalamasını hesaplayan programı yazınız.
 5. 1 ‘den N ‘e kadar sayıları toplayan programı Gaus formülünü kullanarak yazınız.((n+1)»n/2)
 6. Bir dik üçgende Hipotenüsü hesaplayan programı yazınız.
 7. Boylamları verilen iki kentten birinde zaman belliyken diğerindeki zamanı bulan programı yaz
 8. Heron’un X=(A+B+C)/2 ve S= (X(X – A)(X- B)(X – C)) formüllerini kullanarak bir çeşitkenar üçgenin alanını hesaplayan programı yazınız.
 9. Bir odanın dikdörtgen şeklindeki yüzlerinin alanlarının toplamını bulan programı yazınız.  

 

IF komutu

 1. Vergi iadesini hesaplayan programı yazınız. ( Emekli aylığı alanlar için: 0-180 milyon arası %10, 180-360 milyon arası %20, 360-600 milyon arası %12, 600 milyon üzeri % 5)
 2. Üç kenarı girilen bir üçgenin eşkenar-çeşitkenar-ikiz kenar olup olmadığını bulan programı yazınız.
 3. İki sayının Ortak Bölenlerinin En Büyüğünü (OBEB) ve Ortak Katlarının En Küçüğünü (OKEK=A’B/OBEB) bulan programı yazınız.
 4. Üç sayının en küçüğünü bulan programı yazınız.
 5. 4 işlem yapan basit bir hesap makinası programı yazınız.
 6. Bir sayının tek mi çift mi olduğunu bulan programı yazınız.   
 7. y=x2+ax+c denklemin köklerini bulan programı yazınız.
 8.  

Döngüler (for, while, …)

 

 1. 1 ‘den N ‘e kadar sayıları toplayan programı FOR kullanarak yazınız.
 2. N sayısının faktöriyelini bulan programı yazınız
 3. Bir X sayısının N’inci dereceden üssünü bulan programı yazınız.
 4. Not ortalamaları verilen N sayıda öğrenciden 0(0-24), 1(25-44), 2(45-54), 3(55-69), 4(70-84),
  5 (85-100) alanların sayısını bulan programı yazınız.
 5. 1 ‘den N’e kadar sayıların karelerini toplayan programı FOR kullanarak yazınız.
 6. Ekrana ASCII değerleri yazan programı yazınız.
 7. 0 ile N arasındaki asal sayıları bulan programı yazınız.
 8. Ekrana istenen büyüklükle çerçeve çizen programı yazınız.
 9. 1 ‘den N ‘e kadar sayıların tek sayıların karelerinin toplamı bulan programı yazınız.
 10. Bir satranç tahtasının 1. karesine 1 buğday, 2 karesine 1. karenin 2 katı buğday, 3.karesine 2.karenin 2 katı buğday konuluyor. Sonuncu kareye kaç buğday konulduğunu bulan programı yazınız.
 11. F=C*9/5 veya C=(F-32)«5/9 K=C+273 olduğuna göre C, F, K değerlerini bir tablo üzerinde gösteren programı yazınız. (0-100 0C arası- artım: 10)
 12. 1 den N’e kadar sayılardan 7’e, 5’e ve 3’e tam bölünebilen sayılan ekranda görüntüleyen programı yazınız.
 13. Y = A!* B! formülünün sonucunu bulan programı yazınız.
 14. Bir bakteri cinsi her 4 dakikada bir ikiye bölünerek çoğalmaktadır. Başlangıçta bir bakteri olduğunu kabul ederek bir saat sonra oluşacak bakteri sayısını bulunuz.
 15. Normal olarak bir insanın günde 8 saat uyuduğunu varsayarak ekrandan yaşı girilecek bir kişinin toplam kaç saat/gün/ay/yılını uykuda geçirdiğini bulan programı yazınız.
 16. Verilen 10 tabanlı bir sayıyı istenilen tabana dönüştüren programı yazınız.
 17. Bir kuyudan kepçe ile kömür çıkarılmakladır. Fakat, kepçenin kapasitesinin %4’ü her bir metre yukarı çıkışta aşağıya dökülmekledir. Yükseklik ve kepçe kapasitesi dışarıdan girilerek; a. kaç kilogram kömürün yeryüzüne çıkarıldığı b. Verimin % kaç olduğunu hesaplayan programlan yazınız.
 18. Sin(x), Cos(x), Tan(x) ve Cotg(x) değerlerini hesaplayan programı yazınız (1 .,89’a kadar 5 ‘er artımlı olarak).
 19. 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 +… son iki sayı arasındaki fark 1000 olduğunda son ve bir önceki sayıyı yazdıran programı yazınız.
 20. 0+1+1+2+3+5+8+13+21+34+… serisinin (Fibanocci serisi)
  a) İlk yirmi elemanını yazdıran
  b) Son iki eleman arasındaki fark 120 veya daha fazla büyük olduğunda son iki elemanı ekrana yazdıran programı yazınız.
 21. Sinüs fonksiyonu serisi Sin (x) = x – x3/3! + x5/5! +.. şeklindedir. Bundan yararlanarak 0 dereceden 180 dereceye kadar açıların 10’lik aralarla sinüslerini hesaplayan programı yazınız.
 22. Cosinüs fonksiyonu serisi Cos (x) = 1 – x2/2! + x4/4! +.. şeklindedir. Bundan yararlanarak 0 dereceden 180 dereceye kadar açıların 10’lik aralarla sinüslerini hesaplayan programı yazınız.
 23. Cosinüs hiperbolik fonksiyonu serisi CH(x) = 1 + x2/2! + x4/4! +..
 24. Pi = 4 -4/3 + 4/5 – 4/7 + 4/9 – 4/22 + 4/23… olduğuna göre programı yazınız.
 25. ex = 1+ x/1! +x2/2! + x3/3! + …
 26. t = 1 + 22 + 32 + 42 + 52 +…
 27. Basamaklarının küplerinin toplamı kendisine eşit olan sayıları yazdıran programı yazınız.
 28. Şubat 29 çeken yılları (artık yıl) bulan programı yazınız.
 29. Bir kuleden atılan bir cismin kaç saniye sonra düşeceğini hesaplayan programı yazınız.
 30. Z=(X^+Y2) / X + Y fonksiyonunun x=1,2,3,4 ve için z yi hesaplayıp ekrana yazdıran programı yazınız.
 31. Yıllık % 30 faizle bankaya yatırılan paranın kaç yıl sonra 10 katına çıkacağını hesaplayan programı yazınız. a=p(1-r)^n = paranın bankada kalma süresi, r = Faiz oranı, P= Bankaya yatırılan para miktarı
 32. Girilen satır sayısı kadar ekrana sayıları yazan programı yazınız. 1
  1 2
  1 2 3
  1 2 3 4
 33. 1 2 3 4 5 gibi
 34. İsteğe bağlı sayıda öğrencinin vize ve final notlarını bir matrise alarak;a) Geçme notunu hesaplayan (Geçme notu= 0.30*vize notu+0.70*final notu)
 35.  


 1. b) Kaç kişinin geçtiğini hesaplayan

  c) Geçen ve kalanların yüzdesini alan programı yazınız.  
 2. Romalı problemi: Roma’da Kral 21 kişinin öldürülmesine karar veriyor. Cellat fazla yorulmamak için öldürülecek olanları çember biçiminde diziyor. Herkesin eline bir balta veriyor. Öldürme kuralı olarak da 2. Kişi 3. Kişiyi öldürüyor. 5. Kişi 6. Kişiyi öldürüyor. Yani 2 kişi atlayıp 3 kişi öldürülüyor. Bu son iki kişi kalana kadar sürüyor. Son kalan iki kişi serbest bırakılacaktır. Serbest bırakılan kişilerin hangi numaralar olduğunu bulan programı yazınız.
 3.  

Diziler

 

 1. Bir sayının asal olup olmadığını araştıran programı yazınız.
 2. Şifre programı yazınız.
 3. Dışarıdan girilen n tane sayının ortalamasını bulan programı yazınız.
 4. Bir dizide N adet pozitif tamsayı bulunmaktadır. Bu tamsayıların bir basamaklı, iki basamaklı, ûç basamaklı olanlarının kaçar adet olduğunu bulan programı yazınız.
 5. N elemanlı bir dizinin elemanlarının ortalamasını bulan programı yazınız.
 6. N elemanlı bir dizinin elemanlarının ortalamadan büyük elemanlarını ekrana yazan programı yazınız.
 7. N elemanlı bir dizinin elemanlarının ortalamadan küçük elemanlarını ekrana yazan programı yazınız.
 8. N elemanlı bir dizinin elemanlarından en büyük sayıyı bulan programı yazınız.
 9. N elemanlı bir dizinin elemanlarından en küçük sayıyı bulan programı yazınız.
 10. N elemanlı bir dizinin elemanlarından a sayısından büyük b sayısından küçük elemanlarını bulan programı yazınız.
 11. N elemanlı bir tamsayılar dizisinde çift değerli dizi elemanlarını başa, tek değerli dizi elemanlarını sona atan programı yazınız.
 12. N elemanlı bir sayı dizisinde dizi elemanlarını sondan başa gelecek şekilde düzenleyen programı yazınız.
 13. N elemanlı bir sayı dizisi verildiğine göre bu dizinin ardışık elemanlarının arasındaki en büyük farkı ve yerini saptayan programı yazınız.
 14. N elemanlı bir dizide aranan sayıyı ve yerini bulan programı yazınız.
 15. N elemanlı bir dizide aranan sayıyı bulduktan sonra bunu başka bir sayı ile değiştiren programı yazınız.
 16. N elemanlı bir dizide aranan sayıyı bulduktan sonra, eğer bu sayı tekrarlanan eleman ise hepsini veya tercih edileni, başka bir sayı ile değiştiren programı yazınız.
 17. N elemanlı bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralayan programı yazınız.
 18. N elemanlı bir dizinin elemanlarından negatif olanları bir diziye, pozitif olanları başka bir diziye atayan ve bu dizileri de ekranda gösteren programı yazınız.

Matrisler

 1. İki matrisin toplamını veren programı yazınız.
 2. İki matrisin çarpımını bulan programı yazınız
 3. 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin bildiği yabancı dil ve cinsiyetini bir matrise yazdırarak, İngilizce bilen kızların sayısı ile Fransızca bilen erkeklerin sayısını veren programı yazınız.
 4. N*N boyutlu bir matriste elemanlar dışardan giriliyor. Bu matrisin elemanları arasında simetrik olanların yerlerini bulup ekrana yazdıran programı yazınız.
 5. Çarpım tablosunu ekrana yazdıran programı yazınız.
 6. Bir matrisin transpozesini hesaplayan programı yazınız. 
 7.  

Fonksiyonlar

 

 1. m sayısının n li kombinasyonunu hesaplayan programı yazınız. (m! /(n!(m-n)!)
 2. Girilen sayıyı yazıyla yazan programı yazınız.
 3.  

 

String

 

 1. Girilen sözcüğü ters yazan programı yazınız.
 2. Girilen sözcüğün tersi ile aynı olup olmadığını bulan programı yazınız.
 3. Bir metinde geçen harflerin sayısını veren programı yazınız.
 4. Bir metinde nokta işareti girilene kadar boşlukları sayan programı yazınız.
 5. Büyük harfleri küçük harflere çeviren programı yazınız.    

Sıralama
 

 

 

 1. İkili arama yöntemi(binary search) ‘nin programını yazınız.
 2. Adres Atlamalı Lineer Sort’un programını yazınız.
 3. Saymalı sıralamanın programını yazınız.
 4. Baloncuk sıralama    

Diğer
 

 

 

 1. (2X+5Y)3 fonksiyonunun binom açılımını yazan programı yazınız.
 2. Herhangi bir yılın verilen gününün ismini bulan programı yazınız.
 3. Üçüncü dereceden denklemin köklerini hesaplayan programı yazınız.
 4. Pascal üçgenini ekrana yazdıran programı yazınız. 11 2 11 3 3 1

  1 4 6 4 1

  1 5 10 10 5 1

 5. Yılı girdiğinizde ekrana o yıla ait takvimi getiren programı yazınız.
 6. Fibanocci dizisi elemanlarından asal olanları (1 ile 10000 arasındakilerden) ekrana yazdıran programı yazınız.

30 comments

 1. M.Y.O

  İnsan bi bölüm yapıp cevaplarıda yazar bazı hocalar soruları burdan alıyolar öğrencilere yazık

 2. admin Post author

  İsteyen arkadaşlar yorum bölümünden cevapları gönderebilir.

 3. alican erçetin

  döngülerde 18. soruyu ve 1 ile 100 arasndaki asal sayıları bulup forma yazdıran vb programının cevabını vereblir misiniz

 4. m.can arıkan

  bunlar çok basit keşke bizde çıksada hepsidne 100 alırım kesin bunların hangisinde takdıysanız yardım edebilirim =)

 5. sedat

  3.dereceden 1 bilinmeyenlisinin köklerini bulduran pascal programı ltfn ..

 6. esra

  @m.can arıkan ‘n elemanlı bir s matrisinde dizi elemanlarını sondan başa gelecek şekilde düzenleyen programı yazın2 C++ da yazılması gerekio yardımcı olabilirsen çok sewinirim

 7. Turan Burak Yeşilyurt

  Arkadaşlar bunların hepsini yazdım indirmek isteyenler bana pm atsın :)

 8. Eliff

  Arkadaşlar C++’dan bir kaç sorum var. Bana yardımcı olabilirmisiniz ?

 9. ömerrr

  turan kardesşim bana
  Girilen sayının faktöriyelini alan program?
  2.Girilen sayının + – olduğunu bulan program?
  3.2. yazılı 1. sözlü girilince ort ve geçti kaldı bunların php kodu lazım

 10. zuhal

  soruların cevaplarını alabileceğimiz bir yer var mı acaba bu konu da yardımcı olabilirseniz sevinirim

 11. ayfr

  100 kişilik bi sınıfın numarasını vizesini finalini ve ortalamasını tek matriste gösterebilen birileri var mı c++ da

 12. serA

  1. Bir koninin hacmi şu formül ile hesaplanmaktadır: (V-> hacim, r-> yarıçap, h-> yükseklik, pi=3.14)
  Yarıçap ve yükseklik değerleri sırasıyla txtR ve txtH isimli TextBox’lardan alınmak üzere, btnIslem isimli butona tıklandığında yarıçap değeri 0 (sıfır) ‘dan farklı ise koninin hacmini hesaplayıp sayfa üzerine yazdıran, yarıçap değeri sıfır ise o ana kadar kaç adet hacim hesabı yapıldığını sayfa üzerine yazdıran program kodlarını C# dili ile yazınız.
  CEVAP :
  public partial class Form1 : Form
  {
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  }
  int hacim_hesap_sayisi=0;
  private void btnIslem_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  double yaricap = 0;
  double yukseklik = 0;

  if (txtR.Text == “”)//Mutlaka yarıçap girmeli
  {
  MessageBox.Show(“Lütfen yarıçapı giriniz!”, “Hata!”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
  txtR.Focus();

  }
  else
  if (Convert.ToInt32(txtR.Text) != 0)//yarıçap sıfır değilse
  {
  if (txtH.Text == “”)//hacim girilmemişse uyarı ver
  {
  MessageBox.Show(“Lütfen Yükseklik giriniz!”, “Hata!”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

  txtH.Focus();

  }
  else
  {//Yarıçap sıfır değilse ve hacim değeri girilmişse hacim hesapla

  yaricap = Convert.ToInt32(txtR.Text);
  yukseklik = Convert.ToInt32(txtH.Text);
  double hacim = 3.1415 * yaricap * yaricap * yukseklik / 3;
  label3.Text = “Hacim:” + hacim.ToString();
  hacim_hesap_sayisi++;//hesaplama sayısını artır

  }
  }
  else
  {//yarıçap sıfırsa hesaplama sayısını yazdır
  label3.Text = “Toplam yapılan hacim hesaplama sayısı:” + hacim_hesap_sayisi;

  //Üstteki satır yerine bunu da kullanabilirsin
  //MessageBox.Show(“Toplam yapılan hacim hesaplama sayısı:” + hacim_hesap_sayisi);
  }

  }

  private void txtR_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)//yarıçapın sadece rakam girilebilmesi için
  {
  if (char.IsDigit(e.KeyChar) || e.KeyChar == Convert.ToChar(Keys.Back))
  {
  e.Handled = false;
  }
  else
  {
  e.Handled = true;
  }
  }

  private void txtH_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
  {
  if (char.IsDigit(e.KeyChar) || e.KeyChar == Convert.ToChar(Keys.Back))
  {
  e.Handled = false;
  }
  else
  {
  e.Handled = true;
  }
  }

  private void txtR_TextChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  }
  }
  }

  2. Bir dizi içerisinde sırasız olarak yer alan n adet sayının en büyük ve en küçüğü arasındaki farkı hesaplayan program kodlarını C# dili ile yazınız

  int[] sayilar = { 1,2,3,9,8,7,10,15,6,5,4 };

  Array.Sort(sayilar);

  int kucuksayi = sayilar[0];
  int buyuksayi = sayilar[sayilar.Count()-1];
  int sonuc = buyuksayi – kucuksayi;
  MessageBox.Show(sonuc.ToString());

  3. pascal üçgeni :
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  int[] sayilar = { 1, 2, 3, 9, 8, 7, 10, 15, 6, 5, 4 };

  Array.Sort(sayilar);

  int kucuksayi = sayilar[0];
  int buyuksayi = sayilar[sayilar.Count() – 1];
  int sonuc = buyuksayi – kucuksayi;
  MessageBox.Show(sonuc.ToString());
  }
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  int n = Convert.ToInt16(label1.Text);
  int[][] üçgen = new int[n][];

  for (int satır = 0; satır < üçgen.Length; satır++)
  {
  üçgen[satır] = new int[satır + 1];

  for (int k = 0; k 0 && k < üçgen[satır].Length – 1)

  üçgen[satır][k] = üçgen[satır – 1][k – 1] + üçgen[satır – 1][k];

  else üçgen[satır][k] = 1;

  Console.Write(üçgen[satır][k] + "\t");
  }
  Console.Write("”);
  }
  Console.Write(“”);

  }

  ben zamanında çok kod aradım umarım yardımcı olur ;)

 13. ece

  benim birkaç sorum olucaktı cevaplarsanız cok sevinirim.. 1.)1’den 100’e kadar olan asal sayıları döngü kullanarak ekrana yazdıran proğramı yazın.. 2.) 1!+2!+3!+4!+5! işlemini hesaplayan proğramı sadece for döngüsü kullanarak yazını..
  3.)bir lastik top her defasında atıldıgı yüksekliğin yarısı kadar sıçramaktadr.1000m yükseklikten atılan bu top sekizinci sıçrayısında kaç metre yüksekliğe çıkar..
  4.)$yillar=array(44,23,62,21,12,34); şeklinde tanımlanan bir dizindeki en büyük ve en küçük elemanı bulan proğramı foreach kullanarak yazın..

 14. levent

  lütfen bana şu sorunun cevabını söyler misiniz? “Bir X sayısının N’inci dereceden üssünü bulan programı yazınız.”

 15. SELMA

  ya arkadaşlar yıldızla(*) dikdörtgen yapan php kodlarını biliyor musunuz?

 16. ouzhan

  1.N elemanlı bir dizinin elemanlarının ortalamaya en yakın olan elemanı ekrana yazan programı yazınız.
  2.N tane kişiye bir toplumsal konudaki eğilimlerini belirlemek üzere 7 tane soru sorulmuştur. Kişiler sorulara 1 ile 5 arasında cevaplar vermişlerdir. Ankette her soru için ÇOK OLUMLU görüşünü bildirmek isteyenler 1, OLUMLU görüşünü bildirmek isteyenler 2, TARAFSIZ görüşte olanlar 3, OLUMSUZ diyenler 4 ve ÇOK OLUMSUZ diyenler 5 kodlamışlardır. Her soru için cevapların yüzdelerini tablolayan bir program yazınız.
  3.Yaşları 10 ile 13 arasında olan N tane öğrenciden oluşan bir sınıftaki öğrencilerin ağırlıkları, boy uzunlukları ve yaşları girilmektedir. Öğrencilerin ağırlık, boy ve yaş ortalamaları ile yaşa göre ağırlık ve boy ortalamalarını hesaplayan bir program yazınız.
  BUNLARI YAPARSAN ÇOK SEVİNİRİM :)

 17. aziz

  çarpma işlemi yapmadan,verilen iki tam sayının çarpımını yapan algoritmanın akış diyagramını (acilen yazarsanız seviniriz yarın sınavımız var…)

 18. abdullah

  arkadaşlar 1’den kullanıcı tarafından girilecek N sayısına kadar olan sayıların toplamını bulan kodu nasıl yazabılırım yardımcı olabılecek bırısı varsa abdullah.koker.46@gmail.com bana bı mail atsın

 19. ümit

  girilen bir tamsayının faktöriyelini bulup ekranda yazdıran programın kodlarını yazarmısınız for deyimi ile yapılacak. bide repeat-until deyimi ile :D
  mail adresim :umit_ak-1994@hotmail.com

 20. Erkan42

  Bu soruların c++ da cevapları bulunan arkadaş var ise hayrına inka303@hotmail.com adresine mail atabilir mi valla büyük sevaba girer. =) Şimdiden teşekkürler. Herkese kolay gelsin

 21. abdulaziz

  bende bulmaya çalıyorum ama bir tanesini bile bulamadım ama bulan varsa lütfen söyleyebilirmi çünkü bunlar sınavda çıktı bunimoda çıkabilirmiş bulan varsa yorumu yazıp ben girdiğimde

 22. Erhan

  Arkadaşım bana Q-Basic te ” Dışardan 3 kenara girilen bir üçgenin eşkenar , ikizkenar veya çeşitkenar olup olmadığını bulan program ” ın kodlarını yazabilir misin ?

 23. gizem

  1’den 1000’e kadar olan sayılar içerisinde 5’e tam bölünen 7’e tam bölünemeyen sayıları sayan toplamalarını hesaplayaran ve bu 5 sayıyı toplayan programın kodlarını bilen warmı lütfen bana yardımcı olur musunuz;?? :(

 24. sedef

  1 den n kadar çift sayıların çarpım programını yazınız?yardımcı olur musunuz?(visual studio 2005 te)

 25. ahmet

  döngüler bölümünde 2 ve 5 soruları çözermisiniz lütfen çok acil

 26. nursena

  ard arda girilen rastgele 10 tam sayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalmasını bularak elde edılın bu 2 ortalamanın farkını bulan program acillllll

 27. merve

  cevaplarını da atarmısınız?
  biraz yardımcı olun sorular çok zor……

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.